რას გთავაზობთ?

ჩვენი სერვისები

კონსულტაცია

კონსულტაცია

1

კვალიფიციური კონსულტაცია მიწასა და სხვა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით პრობლემურ და სადავო საკითხებზე.

ყიდვა, გაყიდვა

ყიდვა / გაყიდვა

2

ბინების, სახლების, მიწების, ავტოფარეხებისა და ა.შ. შეძენა და გასხვისება.

საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება

აზომვითი ნახაზების მომზადება

3

ბინების, სარდაფების, სხვენების, ავტოფარეხებისა და ა.შ. შიდა აზომვითი ნახაზის მომზადება, ასევე ბინების, კერძო სახლების, მიშენებების, დაშენებების პროექტის მომზადება.

უძრავი ქონების ლეგალიზაცია

უძრავი ქონების ლეგალიზაცია

4

უძრავი ქონების (შენობა ნაგებობების) ლეგალიზაცია, ბინების, კერძო სახლების, კომერციული და არაკომერციული ფართების პროექტირება და დაკანონება.

დამოწმებული ასლების აღება

დამოწმებული ასლების აღება

5

საჯარო რეესტრიდან, მერიის სამსახურიდან, გამგეობიდან და სხვა სახელმწიფო სამსახურებიდან საჯარო ინფორმაციის შემცვლელი დოკუმენტის გამოთხოვა.

ცნობა-დახასიათების აღება

6

ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან ცნობა-დახასიათების გამოთხოვა-აღება.

საჯარო ინფორმაციის მოპოვება

საჯარო ინფორმაციის მოპოვება

7

მოთხოვნის მომენტისათვის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების, ყადაღის ან/და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის შესახებ საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე ინფორმაციის გამოთხოვა.

ყადაღის ცნობის მომზადება

ყადაღის ცნობის მომზადება

8

ყადაღის არსებობის შესახებ ცნობის გაცემა,ყადაღის რეგისტრაცია,ყადაღაში ცვლილების რეგისტრაცია 

ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

9

მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ გამოცემულ სამართლებრივ აქტში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება.

საკადასტრო გეგმის მომზადება

საკადასტრო გეგმის მომზადება

10

საჯარო რეესტრიდან საკადასტრო გეგმის გამოთხოვა.

იპოთეკის რეგისტრაცია

იპოთეკის რეგისტრაცია

11

იპოთეკაში ცვლილების ან მასზე ნებისმიერი სამართლებრივი ხასიათის შენიშვნის რეგისტრაცია.

ცვლილებების რეგისტრაცია

ცვლილებების რეგისტრაცია

12

უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილებების რეგისტრაცია.

ამონაწერის განახლება

ამონაწერის განახლება

13

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერის განახლება.

უძრავი ქონების რეგისტრაცია

უძრავი ქონების რეგისტრაცია

14

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოძიება და რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში

არქიტექტურა

არქიტექტურა

15

პროექტირება, ნებართვის მოპოვება. ასევე ბინების ,კერძო სახლების,მიშენების ,დაშენების პროექტის მომზადება.

ექსტერიერი

ექსტერიერი

16

შენობა-ნაგებობის, კერძო სახლის, დაშენების, მიშენების, გარე ვიზუალური მხარე.

ინტერიერი

ინტერიერი

17

შენობა-ნაგებობის, კერძო სახლის, დაშენების, მიშენების, შიდა ვიზუალური მხარე.

დაგეგმარება

დაგეგმარება

18

შენობა ნაგებობის შიდა სივრცის ფუნქციური განაწილების დაგეგმარება.

მულტიმედია

მულტიმედია

19

STOP MOTION ანიმაციების წარმოება.