სერვისი  |   საქმიანობა  |   პარტნიორები  |   კადრები
   შაბათი, 9 დეკემბერი, 2023 საწყისი  |  კონტაქტი    
   Geo  |   Eng
"პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფი"–ის დირექტორი დავით ეგიაშვილის ვიზიტი ნიუ-ორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში.
   
ტაჯიკეთის დელეგაცია ეწვია პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფს
   
პრეზენტაცია UN ECE WPLA სემინარზე ქ. ცავტატში, ხორვატია
   
 
 
   
   
უძრავი ქონების რეგისტრაცია
ამონაწერის განახლება
ცვლილებების რეგისტრაცია
იპოთეკის რეგისტრაცია
იპოთეკის გაუქმების რეგისტრაცია
საკადასტრო გეგმის მომზადება
ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
ყადაღის ცნობის მომზადება
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება
ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო რეესტრიდან
ცნობა-დახასიათების აღება
საინვენტარიზაციო გეგმის აღება
დამოწმებული ასლების აღება
მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში, აგრეთვე თვითნებურად დაკავებული მიწის ფართის დაკანონება
მიწის კატეგორიის შეცვლა
უძრავი ქონების ლეგალიზაცია
არქიტექტურა
კორპუსის ტიპის ნაგებობებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება
ყიდვა-გაყიდვა
კონსულტაცია